כל הזכויות שמורות לפוסט-מרקט 2015
C

תקנון החברה

  1. פוסטמרקט מתחייבת להעלות את הקמפיין הפרסומי למסכ/ים לאחר אישור סופי של הלקוח.

  2. פוסטמרקט מתחייבת לדאוג להצגת הפרסום במסכ/ים שנקבעו במהלך כל שעות פעילות המקום.

  3. פוסטמרקט אינה מתחייבת למתן בלעדיות פרסום לנישת העיסוק אלא אם סוכם אחרת וסעיף זה צויין במפורש בהסכם מול הלקוח.

  4. ידוע ללקוח כי ביכולתו לשנות/לעדכן את הפרסום בכל עת אך כל שינוי/עדכון יהיה בכפוף למחירון החברה. 

  5. הלקוח מתחייב כי הפרסום אינו נוגד את הוראות הסכם זה ו/או הוראות כל דין,לרבות אך לא רק, הוראת איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 והוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א. - 1981הפרסום, אינו מסית לעבירה על הוראות הדין, אינו פוגע ואינו עלול לפגוע ברגשות הציבור, אינו מפר זכויות קניין רוחני. האחריות הבלעדית על תוכן הפרסום הינה על הלקוח.

  6. הלקוח מתחייב כי בכל מקרה של תלונה ו/או תביעה בקשר לתוכן הפרסום, זאת תטופל על ידו במיידי ובאחריותו לעדכן את החברה על גמר טיפול.

  7. ידוע ללקוח כי במקרה של תקלה טכנית ו/או תקלה תפעולית באחד או יותר מהמסכים, הוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי וכי החברה תפעל לתיקון התקלה בטווח של עד 3 ימי עסקים מרגע קבלת הדיווח.

  8. ידוע ללקוח כי במקרה של הפסקת חשמל ו/או גורמים שאינם תלויים בחברה ובהם המסך כבוי אין המפרסם זכאי לפיצוי כספי.

  9. במקרה בו הסניפים של זכייני דואר ישראל יהיו סגורים לקהל הרחב עקב שביתה, תתארך באופן אוטומטי תקופת הקמפיין כמספר ימי השביתה. 

  10. תשלום מהווה הסכם/הזמנת עבודה.

Post​

Market